Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

Kampania sprawozdawczo - wyborcza 2011 roku

UCHWAŁA NR 1/2010

Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łęczycy
z dnia 21 grudnia 2010 roku

w sprawie: przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej i zwołania III Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łęczycy.

Na podstawie § 50 ust. 2, § 51 ust. 2 i § 53 pkt. 4 i 6 Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z Uchwałą Nr 50/XI/2010 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2010 roku oraz Uchwałą Nr 9/2010 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej województwa łódzkiego, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęczycy postanawia co następuje:

§ 1.

 1. Zwołać III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łęczycy.
 2. Zjazd winien odbyć się najpóźniej do dnia 26 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Zjazd winien być poprzedzony walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz Zjazdami Oddziałów Gminnych (równorzędnych) Związku OSP RP Powiatu Łęczyckiego.

§ 3.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza winna być przeprowadzona w oparciu o założenia organizacyjno-programowe kampanii sprawozdawczo-wyborczej, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

W III Zjeździe uczestniczyć będą:

 • delegaci poszczególnych Zarządów Oddziałów Gminnych (równorzędnych) Związku OSP RP w ilości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały,
 • członkowie ustępujących władz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego,
 • osoby zaproszone.

§ 5.

W skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wchodzić będzie do 23-ech członków reprezentujących wszystkie Zarządy Oddziałów Gminnych (równorzędnych) Związku OSP RP powiatu łęczyckiego w ilości zgodnej z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Zobowiązać Zarządy Oddziałów Gminnych (równorzędnych) Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP powiatu łęczyckiego do odbycia posiedzeń i wdrożenia niniejszej Uchwały wraz z założeniami programowo-organizacyjnymi.

§ 7.

Odpowiedzialnym za realizację niniejszej Uchwały czyni się Prezydia Zarządów Gminnych (równorzędnych) oraz Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY POSIEDZENIA


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2010
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy
z dnia 21.12.2010 r.


Założenia programowo-organizacyjne
kampanii sprawozdawczo-wyborczej Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP '2011
na terenie powiatu łęczyckiego

Założenia programowe:

Zarząd Główny Związku OSP RP uchwałą nr 50/XI/2010 z dnia 21 października 2010 r. przyjął założenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XIII Zjazdem Krajowym Związku OSP RP i następujący terminarz jej przebiegu:

 1. walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze OSP - do dnia 31 marca 2011 r.
 2. zjazdy oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP - do dnia 30 czerwca 2011 r.
 3. zjazdy oddziałów powiatowych ZOSP RP - do dnia 31 grudnia 2011 r.
 4. zjazdy oddziałów wojewódzkich ZOSP RP - do dnia 31 maja 2012 r.
 5. XIII Zjazd Krajowy ZOSP RP - miedzy 1 września a 30 października 2012 r.

Kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XIII Zjazdem Krajowym Związku OSP RP będzie przebiegać w trakcie obchodów 90-lecia utworzenia Związku. Ten jubileusz zjednoczenia polskiego ruchu strażackiego powinien przyczynić się do szerszej prezentacji chlubnego dorobku pożarnictwa ochotniczego.

Ponadto kampania sprawozdawczo-wyborcza przed XIII Zjazdem Krajowym Związku OSP RP powinna:

 • być okazją do podsumowania 5-letniej działalności społecznej całego ruchu strażackiego w ramach systemu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju,
 • przyczynić się do rozwiązania wielu nabrzmiałych problemów formalno – prawnych funkcjonowania pożarnictwa ochotniczego - głównie poprzez skuteczniejsze wpływanie na efektywną działalność zespołów strażaków w Sejmie i Senacie RP,
 • spowodować zintensyfikowanie działań OSP i poszczególnych oddziałów Związku OSP RP w środowisku młodzieży m. in. poprzez wybór do nowych składów władz strażackich najaktywniejszych przedstawicieli młodzieży pożarniczej,
 • doprowadzić do pełnej realizacji przez wszystkie OSP obowiązującej od dnia 16 grudnia 2004 r. uchwały nr 95/18/2004 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w sprawie kategoryzacji jednostek operacyjno-technicznych ochotniczych straży pożarnych oraz wzorcowego regulaminu organizacyjnego tych jednostek – znowelizowanej uchwałą nr 144/25/2005 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 19 grudnia 2005 r.,
 • przyczynić się do osiągnięcia optymalnego stanu wyposażenia sprzętowego OSP określonego w Wytycznych w sprawie wyposażenia jednostek operacyjno-technicznych OSP w sprzęt i środki niezbędne do działań ratowniczych - zatwierdzonych uchwałą nr 182/31/2006 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 8 września 2006 r.,
 • wpłynąć na poprawę stanu ilościowego wyszkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
 • zainicjować ścisłą współpracę z nowo wybranymi organami samorządu terytorialnego,
 • wykorzystać status organizacji pożytku publicznego ZOSP RP i OSP do zwiększenia ilości wpłat pozyskiwanych od osób fizycznych - potencjalnych darczyńców.

Założenia organizacyjne:

I.    - walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP:

 1. Przed walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi OSP każdy Zarząd Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP musi odbyć swoje posiedzenie plenarne, na którym m. in. ustali terminarz zebrań poszczególnych OSP - uzgodniony z ich zarządami /uwzględniając treść § 35 ust 2 wzorcowego statutu OSP dot. granicznego terminu wyboru nowych władz OSP, który to wybór powinien nastąpić najpóźniej w dniu upływu ich kadencji/ oraz uchwali:
  • termin zjazdu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP /uwzględniając treść § 17 ust. 2 i 3 Statutu ZOSP RP dot. granicznego terminu wyboru nowych władz oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP, który to wybór powinien nastąpić nie wcześniej nit 30 dni przed upływem ich 5-letniej kadencji i nie później niż 30 dni po jej upływie/,
  • liczbę delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP - wybieranych na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych poszczególnych OSP na terenie gminy,
  • liczbę przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP - wybieranych na walnych zebraniach poszczególnych OSP na terenie gminy.
 2. Odbycie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP powinno zostać poprzedzone odbyciem posiedzenia Zarządu OSP /z udziałem członków Komisji Rewizyjnej OSP/, na którym m. in. należy ustalić miejsce odbycia walnego zebrania OSP i zatwierdzić materiały przygotowane na to zebranie.
 3. Zgodnie z treścią § 26 i § 27 wzorcowego statutu OSP - do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP m. in. należy:
  • zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP z ich działalności w 2010 r. oraz udzielenie lub nie udzielenie absolutorium w/w Zarządowi za okres sprawozdawczy - na wniosek tej Komisji,
  • dokonanie wyborów: Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP /w liczbie członków - ustalonej przez walne zebranie - z zachowaniem większości osób pełnoletnich/,
  • Zarząd /w zależności od swojej liczebności/ wybiera ze swojego grona: prezesa, naczelnika-wiceprezesa, dodatkowych wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, a także: gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika OSP - uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 19 ust. 1b znowelizowanej w dniu 19 lutego 2010 r. „Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej" - kandydaci na funkcje: naczelnika OSP i jego zastępcy nie mogą przekroczyć wieku 65 lat oraz powinni posiadać ukończone przynajmniej szkolenie dowódców OSP, ewentualnie specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego wg programu szkolenia z 2006 r. Dopuszcza się również ukończenie przez tych kandydatów szkolenia dowódców lub naczelników OSP wg programów szkoleń z 1994 r. pod warunkiem, że w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 11 maja 2011 r. - ukończą oni II cześć szkolenia strażaków ratowników OSP wg programu szkolenia z 2006 r.
  • Komisja Rewizyjna wybiera ze sowiego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
  • dokonanie wyborów - w liczbie określonej uchwałą Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP - delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP i przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP.
  • Przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP powinno się wybrać spośród delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP.
  • uchwalenie planu działalności i budżetu OSP na rok 2011,
  • ustalenie wysokości rocznej składki członków zwyczajnych /czynnych/ OSP na rok 2011.
 4. Na podstawie § 29 wzorcowego Statutu OSP zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP jest zwoływane raz na 5 lat.
  To walne zebranie jest zwoływane przez Zarząd OSP, który jest obowiązany zawiadomić wszystkich członków OSP o terminie, miejscu i porządku obrad - co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym terminem odbycia tego zebrania. Także z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni - o terminie, miejscu i porządku walnego zebrania - Zarząd OSP powinien zawiadomić Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP, Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.
  Każdorazowo do udziału w walnym zebraniu OSP należy zaprosić /także z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni/: Burmistrza / Wójta Gminy, radnych, przedstawicieli samorządu mieszkańców oraz dyrektora miejscowej szkoły. Wg uznania Zarządu OSP do udziału w walnym zebraniu można również zaprosić przedstawicieli środowiskowych organizacji społecznych i instytucji współpracujących z ochotniczym pożarnictwem oraz /ewentualnie/ - przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu.
  Należy bezwzględnie pamiętać o miejscowych weteranach pożarnictwa - jeżeli stan zdrowia im na to pozwoli - uprzednio zaproszeni powinni także wziąć udział w tym walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP.
 5. Zgodnie z treścią § 33 wzorcowego statutu OSP uchwały walnego zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków OSP uprawnionych do głosowania: zwyczajnych /czynnych/, honorowych i członków MDP /w wieku 16-18 lat/, jedynie uchwały w sprawie nabycia / zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków OSP uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 6. Na podstawie § 34 wzorcowego statutu OSP w razie nie odbycia się walnego zebrania w I terminie z powodu braku quorum /odpowiedniej liczby członków, niezbędnej do podejmowania uchwał/ - Zarząd OSP jest obowiązany /przed upływem 14. dni/ ponownie zwołać zebranie wg tego samego porządku obrad.
  Walne zebranie OSP - zwołane w II terminie - podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych nań członków, z wyjątkiem uchwał w sprawie nabycia / zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w jej statucie.
 7. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP powinno być dobrą okazją do wręczenia odznak pożarniczych i innych wyróżnień zasłużonym członkom OSP oraz sojusznikom pożarnictwa ochotniczego.
 8. Członkowie OSP i działacze ZOSP RP uczestniczący w walnym zebraniu OSP powinni wystąpić w umundurowaniu galowym /mundur wyjściowy, biała koszula, czarny krawat, czarne obuwie/ z orderami, odznaczeniami państwowymi i odznakami pożarniczymi – z prawidłowo przywieszonym sznurem galowym.
 9. Druki organizacyjne: sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu OSP w 2010 roku oraz plan działalności i budżetu OSP na rok 2011 należy wypełnić w dwóch egzemplarzach - jeden z nich pozostaje w OSP, drugi, w terminie 7 dni po odbyciu walnego zebrania OSP - przekazuje się do Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP.
 10. Sprawozdanie finansowe OSP prowadzącej tylko działalność statutowa należy sporządzić w trzech egzemplarzach zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

  Po zatwierdzeniu tego sprawozdania przez walne zebranie OSP - na podstawie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - po pozostawieniu jego jednego egzemplarza w OSP, drugi należy dołączyć do rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu przez OSP jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych /CIT-8/, składanego do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty odbycia w/w walnego zebrania OSP /najpóźniej - do dnia 31 marca 2011 r./, a trzeci egzemplarz - należy przekazać do Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP.

  Protokół walnego zebrania OSP należy wypełnić w trzech egzemplarzach - jeden z nich pozostawić w OSP, dwa pozostałe zaś /w terminie 7. dni po odbyciu zebrania/ - przekazać do Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP, który następnie jeden z tych egzemplarzy przekaże do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy.

  Zgodnie z treścią art. 22 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym każda OSP po odbyciu swojego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego - nie później niż w terminie 7 dni - powinna złożyć w sadzie rejestrowym /na formularzu KRS Z-20 wraz z załącznikiem KRS-ZK/ wniosek o wpis zmian dokonanych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP dołączając doń protokół walnego zebrania i uchwałę w sprawie wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP.

II.    - zjazdów oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP:

 1. Bezpośrednio po odbyciu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP na terenie gminy - najpóźniej w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r. - musi odbyć się posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP, a w terminie - do dnia 20 maja 2011 r. - posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy - podsumowujące przebieg tych zebrań OSP na terenie gminy / powiatu oraz oceniające stan przygotowań zjazdów oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP.
 2. Odbycie zjazdu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP powinno zostać poprzedzone odbyciem wspólnego posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP, na którym m.in. należy:
  • ustalić miejsce odbycia zjazdu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP,
  • zatwierdzić materiały zjazdowe,
  • przyjąć /ewentualnie/ propozycje zwiększenia składu nowo wybranego Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP o osoby spoza wytypowanych przez poszczególne OSP - w ilości do 20 % liczby nowo wybranych członków tego Zarządu.
 3. Zgodnie z treścią § 60 Statutu Związku OSP RP - do kompetencji zjazdu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP m.in. należy:
  • rozpatrzenie sprawozdań z działalności statutowej Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP oraz udzielenie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu w/w Zarządowi - na wniosek tej Komisji,
  • uchwalenie programu działania Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP na lata 2011 - 2015,
  • zatwierdzenie składu Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP,
  • określenie liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP oraz jej wybór spośród delegatów OSP na zjazd - nie wybranych do Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP,
  • wybór delegatów na III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w liczbie określonej przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy.
 4. Na podstawie § 61 Statutu ZOSP RP zwyczajny zjazd oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP jest zwoływany raz na 5 lat.
  Ten zjazd jest zwoływany przez Zarząd Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP, który jest obowiązany zawiadomić delegatów OSP na tenże zjazd - o jego terminie, miejscu i porządku obrad - co najmniej na 30 dni przed zaplanowanym terminem jego odbycia. W tym samym czasie, o terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu - Zarząd Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP zawiadamia Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komendę Powiatową PSP w Łęczycy oraz Starostę Łęczyckiego.
 5. Zgodnie z treścią § 16 Statutu ZOSP RP uchwały zjazdu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów OSP na ten zjazd - wybranych przez poszczególne OSP na terenie gminy.
 6. Zgodnie z treścią § 63 Statutu ZOSP RP, po zatwierdzeniu przez zjazd - Zarząd Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP na swoim pierwszym posiedzeniu konstytuującym określa liczbę członków Prezydium Zarządu oraz wybiera jego skład, w tym: prezesa i wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz komendanta gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP /biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z uchwalą nr 137/24/2005 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP z dnia 20 października 2005 r. - kandydaci na funkcję komendanta muszą być w wieku co najmniej 25 lat i nie mogą przekroczyć 65 lat oraz powinni posiadać ukończone przynajmniej szkolenie dowódców OSP/ - uwzględniając przy tym zapis § 23 Statutu ZOSP RP w wypadku powołania w skład Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP - osób spoza wytypowanych przez poszczególne OSP na terenie gminy - ograniczający wtedy wybór tych osób do Prezydium Zarządu do 20 % ogólnej liczby jego członków.
  Ponadto na podstawie § 64 Statutu ZOSP RP nowo wybrany Zarząd Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP na w/w posiedzeniu - ze swego grona - wybiera swoich przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy w liczbie określonej przez ten Zarząd.
 7. Zgodnie z treścią § 67 Statutu ZOSP RP - członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP, wybrani przez zjazd oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP - wybierają ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 8. Na podstawie § 73 Statutu ZOSP RP - delegaci na III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, wybrani na zjeździe oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP - zachowują swoje mandaty przez okres trwania kadencji powiatowych władz ZOSP RP.
 9. Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach - Zarząd Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP jest również obowiązany, w terminie 14 dni po odbyciu zjazdu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP, o dokonanych na nim zmianach w składzie Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP - zawiadomić Starostę Powiatu.

III.    - III Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy:

 1. Jeszcze przed odbyciem zjazdów oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP na terenie powiatu łęczyckiego - musi odbyć się posiedzenie plenarne Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, na którym m. in. zostaną ustalone:
  • termin III Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP /uwzględniając treść § 17 ust 2 i 3 Statutu ZOSP RP dot. granicznego terminu wyboru nowych władz Oddziału Powiatowego ZOSP RP, który to wybór powinien nastąpić nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ich pięcioletniej kadencji i nie później niż 30 dni po jej upływie/,
  • liczba delegatów na III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP - wybieranych na poszczególnych zjazdach oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP na terenie powiatu łęczyckiego,
  • liczba przedstawicieli zarządów oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy - wybieranych na pierwszych posiedzeniach nowo wybranych zarządów oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP.
 2. Odbycie III Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy powinno zostać poprzedzone odbyciem wspólnego posiedzenia plenarnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP, na którym należy:
  • ustalić miejsce odbycia III Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
  • zatwierdzić materiały zjazdowe,
  • przyjąć /ewentualnie/ propozycje zwiększenia składu nowo wybranego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP o osoby spoza wytypowanych przez poszczególne zarządy oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP - w ilości do 20 % ogólnej liczby nowo wybranych członków Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
 3. Zgodnie z treścią § 49 Statutu ZOSP RP - do kompetencji III Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy m. in. należy:
  • rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz udzielenie lub nie udzielenie absolutorium stępującemu w/w Zarządowi - na wniosek tej Komisji,
  • uchwalenie programu działania Oddziału Powiatowego ZOSP RP na lata 2011-2015,
  • zatwierdzenie składu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
  • określenie liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz jej wybór spośród delegatów na III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP - nie wybranych do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
  • wybór delegatów na III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Łódzkiego – w liczbie określonej przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
 4. Na podstawie § 50 Statutu Związku zwyczajny Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy jest zwoływany raz na 5 lat.
  Ten zjazd jest zwoływany przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, który jest obowiązany zawiadomić wszystkich delegatów wybranych na tenże zjazd - o jego terminie, miejscu i porządku obrad - co najmniej na 30 dni przed tym terminem. Również z takim wyprzedzeniem - o terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu - Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP zawiadamia Zarząd i Komisję Rewizyjną Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego, a także - Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi oraz Komendę Powiatową PSP w Łęczycy i Starostę Powiatu Łęczyckiego.
 5. Zgodnie z treścią § 52 Statutu ZOSP RP, po zatwierdzeniu przez Zjazd - Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP na swoim pierwszym posiedzeniu konstytuującym określa liczbę członków Prezydium Zarządu oraz wybiera jego skład, w tym: prezesa i wiceprezesów oraz sekretarza i skarbnika - uwzględniając przy tym zapis § 23 Statutu ZOSP RP w wypadku powołania do składu Zarządu osób spoza wytypowanych przez zarządy poszczególnych oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP na terenie powiatu - ograniczający wtedy wybór tych osób do Prezydium Zarządu do 20 % ogólnej liczby jego członków.
  Ponadto na podstawie § 53 Statutu ZOSP RP nowo wybrany Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP na w/w posiedzeniu /ze swego grona/ wybiera swoich przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego - w liczbie określonej przez ten Zarząd.
 6. Zgodnie z treścią § 57 Statutu ZOSP RP - członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP, wybrani przez III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy - wybierają ze swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 7. Na podstawie § 73 Statutu ZOSP RP - delegaci na III Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego, wybrani na III Zjeździe Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy - zachowują swoje mandaty przez okres trwania kadencji wojewódzkich władz Związku.
 8. Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach - Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy jest również obowiązany, w terminie 14 dni po odbyciu III Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, o dokonanych na nim zmianach w składzie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - zawiadomić Starostę Powiatu Łęczyckiego.
 9. Uwaga! W nieprzekraczalnym terminie - do dnia 31 grudnia 2010 r. zarządy oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP obowiązane są przekazać do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy na adres jego siedziby: 99-100 Łęczyca, ul. Kaliska 13 - terminarz walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP - zaplanowanych do odbycia na terenie gminy oraz termin odbycia posiedzenia plenarnego Zarządu Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP, na którym nastąpi podsumowanie przebiegu kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP na terenie gminy.

  Ponadto - niezwłocznie po odbyciu tych walnych zebrań OSP na terenie gminy - najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2011 r. każdy Zarząd Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP jest obowiązany przekazać do siedziby Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy - wypełnioną „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych OSP w 2011 roku na terenie gminy" wraz z protokołami tych walnych zebrań OSP.

Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Łęczycy

Łęczyca, grudzień 2010 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 /2010
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy
z dnia 21.12.2010 r.

LICZBA DELEGATÓW
NA III ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO
I PRZEDSTAWICIELI DO ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO
ZWIĄZKU OSP RP W ŁĘCZYCY KADENCJI NA LATA 2011-2015

Lp.Gmina/miastoLiczba członków OSPLiczba przedstawicieli (1/100)Liczba delegatów (1,5% w stosunku do liczby członków)Uwagi
1.Daszyna28934
2.Góra Św. Małgorzaty20823
3.Grabów44247
4.M/Gm. Łęczyca61169
5.Piątek23924
6.Świnice Warckie37546
7.Witonia16523
RAZEM:23292335
*możliwość zwiększenia dodatkowo o 20% od 23 przedstawicielido 5
Razem Zarząd Oddziału Powiatowego28

* Uprawnienie Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP


Wykaz druków na kampanię sprawozdawczo-wyborczą w OSP w 2011 roku

Druki obowiązujące

 1. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego. (4 str.)
 2. Zał. nr 1 do protokołu: Lista obecności członków OSP i MDP na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. (1 str.)
 3. Zał. nr 2 do protokołu: Sprawozdanie z działalności ochotniczej straży pożarnej. (2 str.)
 4. Zał. nr 3 do protokołu: Sprawozdanie finansowe i plan finansowy ochotniczej straży pożarnej. (3 str.)
 5. Zał. nr 3a do protokołu: Sprawozdanie finansowe OSP prowadzącej działalność statutową. (2 str.)
 6. Zał. nr 4 Raport ochotniczej straży pożarnej. (7 str.)
 7. Zał. nr 5 do protokołu: Plan działalności ochotniczej straży pożarnej. (2 str.)
 8. Zał. nr 6 do protokołu: Uchwała nr 1 z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. (1 str.)
 9. Zał. nr 7 do protokołu: Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP. (1 str.)
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP. (3 str.)
 11. Lista obecności osób zaproszonych do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP. (1 str.)
 12. Protokół Komisji Mandatowej walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. (1 str.)

Druki uzupełniające

 1. Protokół Komisji Wyborczej walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. (1 str.)
 2. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. (1 str.)
 3. Protokół Komisji Skrutacyjnej walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. (1 str.)
 4. Protokół Komisji Statutowej walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. (1 str.)
 5. Uchwała nr 3 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP. (1 str.)
 6. Wykaz zmian w Statucie OSP. (1 str.)

Wykaz druków na zjazd oddziału gminnego ZOSP RP w 2011 roku

Druki obowiązujące

 1. Uchwała zarządu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego Związku OSP RP. (1 str.)
 2. Zał. nr 1 do Uchwały Zestawienie liczby delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego. (1 str.)
 3. Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP. (1 str.)
 4. Plan przygotowań do zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (3 str.)
 5. Regulamin Zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (2 str.)
 6. Mandat. Zaproszenie delegata. (1 str.)
 7. Zaproszenie na zjazd oddziału gminnego. (1 str.)
 8. Lista obecności delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 9. Lista obecności ustępujących władz przedstawicieli OSP do zarządu oddziału oraz gości. (1 str.)
 10. Protokół komisji mandatowej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 11. Sprawozdanie komisji mandatowej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 12. Protokół komisji wyborczej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/ miejsko-gminnego ZOSP RP. (2 str.)
 13. Sprawozdanie komisji wyborczej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (2 str.)
 14. Protokół komisji uchwał i wniosków zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (2 str.)
 15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 16. Uchwała nr 1 zjazdu oddziału gminnego. (1 str.)
 17. Uchwała nr 2 zjazdu oddziału gminnego. (1 str.)
 18. Uchwała nr 3 zjazdu oddziału gminnego. (1 str.)
 19. Uchwała nr 4 zjazdu oddziału gminnego. (1 str.)
 20. Uchwała nr 5 zjazdu oddziału gminnego. (1 str.)
 21. Uchwała nr 6 zjazdu oddziału gminnego (programowa). (2 str.)
 22. Uchwała nr 1 zarządu oddziału gminnego. (2 str.)
 23. Protokół z 1 posiedzenia zarządu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (2 str.)
 24. Uchwała nr 1 komisji rewizyjnej oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 25. Protokół z posiedzenia konstytuującej się komisji rewizyjnej oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 26. Karta ewidencyjna działacza Związku OSP RP. (2 str.)
 27. Informacja o przebiegu zjazdu oddziału gminnego/ miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (4 str.)
 28. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych/sprawozdawczo – wyborczych w OSP. (3 str.)

Druki uzupełniające

 1. Scenariusz obrad zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (3 str.)
 2. Tezy do wystąpienia otwierającego zjazd oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 3. Tezy do referatu na zjazd oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSPRP. (2 str.)
 4. Tezy do Uchwały Programowej. (1 str.)
 5. Protokół komisji skrutacyjnej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (1 str.)
 6. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej zjazdu oddziału gminnego/miejskiego/miejsko-gminnego ZOSP RP. (3 str.)

Wykaz druków na zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP w 2011 roku

Druki obowiązujące

 1. Uchwała zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP. (1 str.)
 2. Zał. nr 1 do Uchwały - zestawienie liczby delegatów na zjazd i przedstawicieli do zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 3. Harmonogram zjazdów oddziałów gminnych (równorzędnych) ZOSP RP. (1 str.)
 4. Plan przygotowań do zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (3 str.)
 5. Regulamin Zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (2 str.)
 6. Mandat. Zaproszenie delegata. (1 str.)
 7. Zaproszenie na zjazd oddziału powiatowego. (1 str.)
 8. Lista obecności delegatów OSP na zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 9. Lista obecności ustępujących władz, przedstawicieli do zarządu oddziału oraz gości. (1 str.)
 10. Protokół komisji mandatowej zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 11. Sprawozdanie komisji mandatowej zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 12. Protokół komisji wyborczej zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (2 str.)
 13. Sprawozdanie komisji wyborczej zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (2 str.)
 14. Protokół komisji uchwał i wniosków zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (2 str.)
 15. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 16. Uchwała nr 1 zjazdu oddziału powiatowego. (1 str.)
 17. Uchwała nr 2 zjazdu oddziału powiatowego. (1 str.)
 18. Uchwała nr 3 zjazdu oddziału powiatowego. (1 str.)
 19. Uchwała nr 4 zjazdu oddziału powiatowego. (1 str.)
 20. Uchwała nr 5 zjazdu oddziału powiatowego. (1 str.)
 21. Uchwała nr 6 zjazdu oddziału powiatowego (programowa). (2 str.)
 22. Uchwała nr 1 zarządu oddziału powiatowego. (2 str.)
 23. Protokół z 1 posiedzenia zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP. (2 str.)
 24. Uchwała nr 1 komisji rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 25. Protokół z posiedzenia konstytuującej się komisji rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 26. Karta ewidencyjna działacza Związku OSP RP. (2 str.)
 27. Informacja o przebiegu zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (4 str.)
 28. Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w OSP. (3 str.)

Druki uzupełniające

 1. Scenariusz obrad zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (3 str.)
 2. Tezy do wystąpienia otwierającego zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 3. Tezy do referatu na zjazd oddziału powiatowego ZOSPRP. (2 str.)
 4. Tezy do uchwały programowej. (1 str.)
 5. Protokół komisji skrutacyjnej zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (1 str.)
 6. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP. (3 str.)
Menu bannery stopka
Menu bannery nagłówek
Menu bannery stopka