Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łęczycy         ul. Kaliska 13         99-100 Łęczyca         www.zosprp.leczyca.pl         e-mail:   zosprp@leczyca.pl

Finał XXXIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP)

Pragniemy poinformować, że Komisja ds. Młodzieży, Kobiet, Konkursów i Zawodów Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi we współpracy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi postanowiła na zgłoszone sugestie nauczycieli oraz opiekunów przygotowujących pytania do eliminacji OTWP przedstawić bibliografię, którą przyjmujemy do wykorzystania w tegorocznej XXXIII edycji w powiatach i finale wojewódzkim.
W turnieju uczestniczą dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych:

 • uczniowie szkół podstawowych (grupa I)
 • uczniowie gimnazjów (grupa II)
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (grupa III)

Finał powiatowy i wojewódzki składa się z dwóch części:

 1. Test pisemny.
 2. Ścisły finał ustny (3 pytania teoretyczne i 2 pytania praktyczne).

Finał powiatowy odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2010 r. (piątek) o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy. Łęczyca, ul. Lotnicza 21e.

Finał wojewódzki odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2010 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego.


W dniu 9 kwietnia 2010 r. odbyły się Finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Łęczycy.

Do eliminacji przystąpiło:

 • w I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) – 14 uczniów z gmin: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Witonia,
 • w II grupie wiekowej (gimnazja) – 13 uczniów z gmin: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Witonia,
 • w III grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne) – 12 uczniów z: I LO w Łęczycy, ZSP Nr 1 w Łęczycy, ZSP Nr 2 w Łęczycy, ZSMR w Piątku.

W eliminacjach oceniano prace pisemne, do ustnego finału zakwalifikowało się 9 uczniów. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

 1. Marcin Błaszczyk – Szkoła Podstawowa w Górze Św. Małgorzaty
 2. Julia Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej
 3. Paweł Karbowski – Szkoła Podstawowa w Czernikowie

II grupa wiekowa (gimnazja)

 1. Piotr Kacprowicz – Gimnazjum w Grabowie
 2. Kamil Góra – Gimnazjum w Topoli Królewskiej
 3. Ireneusz Walczak – Gimnazjum w Nowym Gaju

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

 1. Adrian Jankiewicz – I Liceum Ogólnokształcące w Łęczycy
 2. Arkadiusz Lefik – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy
 3. Michał Augustyniak – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

Finał województwa łódzkiego w OTWP

W dniu 15 kwietnia 2010 r. w Opocznie odbył się finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”.

W grupie I (szkoły podstawowe) III miejsce zajął reprezentant naszego powiatu - Marcin Błaszczyk.

Marcin jest uczniem Szkoły Podstawowej w Górze Sw. Małgorzaty, opiekunem przygotowującym go do konkursu był dh Stanisław Wiciński.


BIBLIOGRAFIA
do wykorzystania przez członków jury, nauczycieli, opiekunów
w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich XXXIII OTWP
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Grupa I – szkoły podstawowe
I       USTAWY
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
II       ROZPORZĄDZENIA
 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
III       STATUTY
 1. Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (przyjęty w dn. 30 września 2007 r. przez XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP).
 2. Statut Ochotniczej Straży Pożarnej (wzorcowy).
IV       REGULAMINY
 1. Regulamin umundurowania.
 2. Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP (obowiązujący od stycznia 2010 r.).
 3. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
 4. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
V       LITERATURA SPECJALISTYCZNA
 1. Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, J. R. Szaflik, Edura, Warszawa 2005 r.
 2. ABC strażaka ochotnika cz. 2 (podręcznik szkoleniowy dla członków MDP).
 3. ABC strażaka ochotnika cz. 3 (pierwsza pomoc).
 4. ABC strażaka ochotnika cz. 4 (materiały szkoleniowe dla uczestników OTWP).
 5. ABC strażaka ochotnika cz. 6 (regulamin umundurowania).
 6. ABC strażaka ochotnika cz. 9 (regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień), Warszawa 2009 r.
 7. ABC strażaka ochotnika cz. 13 (taktyka), Warszawa 2003 r.
 8. ABC strażaka ochotnika cz. 19 (regulaminy MDP (zbiór)).

Wydawcą „ABC strażaka ochotnika” jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku, tel. 58 3416345, 58 3419080.

VI       MIESIĘCZNIKI
 1. Strażak - 2009 r.
VII       AKTUALNOŚCI I ROZMAITOŚCI POŻARNICZE
 • Dystynkcje OSP i struktur Związku OSP RP (po XII Zjeździe Krajowym Związku OSP RP).
 • Dystynkcje stopni PSP.
 • Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP.
 • Znaki ewakuacyjne.
 • Znaku ochrony przeciwpożarowej.

Grupa II – gimnazja
I       USTAWY
 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
 2. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.).
II       ROZPORZĄDZENIA
 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Dział VI – Bezpieczeństwo pożarowe.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz.U. z 1999 r. Nr 111, poz. 1311).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
III       STATUTY
 1. Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (przyjęty w dn. 30 września 2007 r. przez XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP).
 2. Statut Ochotniczej Straży Pożarnej (wzorcowy).
IV       REGULAMINY
 1. Regulamin umundurowania.
 2. Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP (obowiązujący od stycznia 2010 r.).
 3. Regulamin Organizacyjny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (wzorcowy).
 4. Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych – CTIF.
 5. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
 6. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
 7. Regulamin konkursu na wzorową drużynę i jej opiekuna - „Najlepsi z najlepszych”.
 8. Regulamin organizacyjny Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP.
V       LITERATURA SPECJALISTYCZNA
 1. Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, J. R. Szaflik, Edura, Warszawa 2005 r.
 2. ABC strażaka ochotnika cz. 1 (podręcznik szkolenia szeregowców OSP).
 3. ABC strażaka ochotnika cz. 2 (podręcznik szkoleniowy dla członków MDP).
 4. ABC strażaka ochotnika cz. 3 (pierwsza pomoc).
 5. ABC strażaka ochotnika cz. 4 (materiały szkoleniowe dla uczestników OTWP).
 6. ABC strażaka ochotnika cz. 6 (regulamin umundurowania).
 7. ABC strażaka ochotnika cz. 9 (regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień), Warszawa 2009 r.
 8. ABC strażaka ochotnika cz. 10 (podręcznik szkolenia dowódców OSP).
 9. ABC strażaka ochotnika cz. 13 (taktyka), Warszawa 2003 r.
 10. ABC strażaka ochotnika cz. 14 (zawody CTIF – OSP).
 11. ABC strażaka ochotnika cz. 19 (regulaminy MDP (zbiór)).
 12. ABC strażaka ochotnika cz. 20 (programy szkolenia MDP).
 13. ABC strażaka ochotnika cz. 24 (gaszenie pożarów).

Wydawcą „ABC strażaka ochotnika” jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku, tel. 58 3416345, 58 3419080.

VI       MIESIĘCZNIKI
 1. Strażak - 2009 r.
 2. Przegląd Pożarniczy – 2009 r.
VII       AKTUALNOŚCI I ROZMAITOŚCI POŻARNICZE
 • Dystynkcje OSP i struktur Związku OSP RP (po XII Zjeździe Krajowym Związku OSP RP).
 • Dystynkcje stopni PSP.
 • Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP.
 • Imię i nazwisko osób zajmujących obecnie stanowiska Komendanta PSP oraz funkcję Prezesa Zarządu OSP np. powiecie, województwie, kraju.
 • Znaki ewakuacyjne.
 • Oznakowanie technicznych środków przeciwpożarowych służących ewakuacji.
 • Znaku ochrony przeciwpożarowej.
 • Oznakowanie techniczne środków przeciwpożarowych.

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne
I       USTAWY
 1. „Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380).
 2. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz. 1118 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150).
II       ROZPORZĄDZENIA
 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Dział VI – Bezpieczeństwo pożarowe.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (Dz.U. z 1999 r. Nr 111, poz. 1311).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.).
III       STATUTY
 1. Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (przyjęty w dn. 30 września 2007 r. przez XII Zjazd Krajowy Związku OSP RP).
 2. Statut Ochotniczej Straży Pożarnej (wzorcowy).
IV       REGULAMINY
 1. Regulamin umundurowania.
 2. Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień Związku OSP RP (obowiązujący od stycznia 2010 r.).
 3. Regulamin Organizacyjny Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (wzorcowy).
 4. Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych – CTIF.
 5. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
 6. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
 7. Regulamin konkursu na wzorową drużynę i jej opiekuna - „Najlepsi z najlepszych”.
 8. Regulamin organizacyjny Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP.
 9. Wytyczne w sprawie kategoryzacji Jednostek Operacyjno – Technicznych OSP.
V       LITERATURA SPECJALISTYCZNA
 1. Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, J. R. Szaflik, Edura, Warszawa 2005 r.
 2. VII Zeszyt historyczny Związku OSP RP, Warszawa 2008 r.
 3. ABC strażaka ochotnika cz. 1 (podręcznik szkolenia szeregowców OSP).
 4. ABC strażaka ochotnika cz. 2 (podręcznik szkoleniowy dla członków MDP).
 5. ABC strażaka ochotnika cz. 3 (pierwsza pomoc).
 6. ABC strażaka ochotnika cz. 4 (materiały szkoleniowe dla uczestników OTWP).
 7. ABC strażaka ochotnika cz. 6 (regulamin umundurowania).
 8. ABC strażaka ochotnika cz. 9 (regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień), Warszawa 2009 r.
 9. ABC strażaka ochotnika cz. 10 (podręcznik szkolenia dowódców OSP).
 10. ABC strażaka ochotnika cz. 12 (historia ochrony przeciwpożarowej do 1918 r.).
 11. ABC strażaka ochotnika cz. 13 (taktyka), Warszawa 2003 r.
 12. ABC strażaka ochotnika cz. 14 (zawody CTIF – OSP).
 13. ABC strażaka ochotnika cz. 19 (regulaminy MDP (zbiór)).
 14. ABC strażaka ochotnika cz. 20 (programy szkolenia MDP).
 15. ABC strażaka ochotnika cz. 24 (gaszenie pożarów).

Wydawcą „ABC strażaka ochotnika” jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku, tel. 58 3416345, 58 3419080.

VI       MIESIĘCZNIKI
 1. Strażak - 2009 r.
 2. Przegląd Pożarniczy – 2009 r.
 3. Kurier Strażacki – 2009 r.
VII       AKTUALNOŚCI I ROZMAITOŚCI POŻARNICZE
 • „Bogu na Chwałę, Ludziom na Pożytek - 125 lat Strażaka”, praca zbiorowa, Warszawa 2007 r.
 • Dystynkcje OSP i struktur Związku OSP RP (po XII Zjeździe Krajowym Związku OSP RP).
 • Dystynkcje stopni PSP.
 • Zestaw Specjalności Pożarniczych MDP.
 • Imię i nazwisko osób zajmujących obecnie stanowiska Komendanta PSP oraz funkcję Prezesa Zarządu OSP np. powiecie, województwie, kraju.
 • Znaki ewakuacyjne.
 • Oznakowanie technicznych środków przeciwpożarowych służących ewakuacji.
 • Znaku ochrony przeciwpożarowej.
 • Oznakowanie techniczne środków przeciwpożarowych.
 • Znaki ostrzegawcze ADR.
 • Znaki substancji chemicznych.
 • Tablice wyróżniające pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne (ADR).
Menu bannery stopka
Menu bannery nagłówek
Menu bannery stopka